Privacy beleid Global Effect.

Global Effect hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We stellen alles in het werk om zorgzaam om te gaan met je gegevens. Global Effect houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt o.a. in dat wij in elk geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals verder beschreven in deze verklaring

 • De verwerking van gegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Om je uitdrukkelijke toestemming vragen als  wij deze nodig hebben voor de verwerking va je persoonsgegevens

 • Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen

 • Voortdurend alert zijn en evalueren of bijkomende acties passend of aangewezen zijn, en deze dan ook zullen nemen

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, en je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Global Effect zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de volgende gegevens:


 

Danny Van Eechoute

Global Effect

Winterkoninkjestraat 5

8400 Oostende

info@gezondheidsbeurs.eu

059/80.27.17

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Global Effect verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Global Effect (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Je bedrijfsnaam, adres en BTW-nummer

 • Aanwezigheid tijdens de beursdagen en bij andere activiteiten.

 

Global Effect gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens hebben verkregen.

 

Indien zich een schadegeval zou voordien tijdens de activiteiten, zullen we indien aangewezen en steeds in overleg met je, dit aangeven aan de betrokken verzekeringsmaatschappij, en hierbij enkel die gegevens aan verstrekken die nodig zijn voor de aangifte. 

Verstrekken aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maakt Global Effect gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a.  IT netwerken)

 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen; we zijn hiervoor momenteel contacten aan het leggen en informatie aan het opvragen.

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden geven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien je ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.


 

Bewaartermijn

Global Effect bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens  Global Effect van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen

 • We maken back ups van onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We maken gebruik van AVG Internetsecurity om alle gegevens op de pc te beveiligen.(indien je zo een systeem zou hebben)

Niemand buiten de bestuurders van de vzw heeft toegang tot de gegevens die op papier bewaard worden, deze worden bewaard op het adres van de bestuurder  Danny Van Eechoute .

 

Je rechten omtrent de gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met de vzw kan opnemen.

 

Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens aan jou te laten overdragen of in opdracht van je, direct aan een andere partij. Hiertoe zullen we vragen je te legitimeren voordat we gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je direct contact met ons op te nemen. Je kan ook altijd een klacht indienen bij de privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Global Effect kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Door het bezoeken van onze website, ga je akkoord met de privacy verklaring.